CONDITIONS

1. OVEREENKOMST

Door de website te gebruiken, verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven en geeft u ons toestemming om gegevens over te dragen (met inbegrip van bijgewerkte gegevens) om informatie van derden te verkrijgen, enz. a. het nummer van uw debetkaart of kredietkaart of kredietinformatie om uw identiteit te verifiëren, uw kredietkaart te valideren, een initiële kredietkaartautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden indien nodig bij te werken. Wijzigingen zullen worden aangekondigd in de vorm van een overeenkomstige kennisgeving op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat wij de desbetreffende kennisgeving hebben gedaan. Indien u de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website niet langer te gebruiken. Als u de website blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verbindt u zich ertoe de nieuwe voorwaarden en bepalingen na te leven door deze te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze website en het materiaal op de website (of delen ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor wijzigingen of verwijderingen van de website of de inhoud ervan. Ten slotte behouden wij ons het recht voor om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden die u hebt gekozen of die u van ons hebt gekregen, te deactiveren indien u, naar ons oordeel, de bepalingen van deze voorwaarden schendt.

3. REGISTRATIE

door deze website te gebruiken verklaart u dat

U wettelijk bevoegd bent om wettelijk bindende contracten af te sluiten;

u ten minste 18 jaar oud bent;

de persoonlijke gegevens die u bij uw registratie moet verstrekken in alle opzichten juist, foutloos, actueel en volledig zijn

en U zich niet voordoet als een andere natuurlijke of rechtspersoon.

U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail of telefoon.

4. PRIVACY BELEID

Wij behandelen alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen in overeenstemming met onze richtlijnen voor gegevensbescherming. Bovendien verwerken wij informatie over u in overeenstemming met onze richtlijnen inzake gegevensbescherming. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze verwerking en verklaart u dat alle door u doorgegeven gegevens foutloos zijn.

5. BESCHERMING VAN UW VEILIGHEID

Om ervoor te zorgen dat uw krediet-, debet- of betaalkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, controleren wij de naam, het adres en andere persoonlijke gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling verstrekt met behulp van geschikte databases van derden.

Wij nemen het risico van online fraude zeer serieus. Fraude met kredietkaarttransacties komt steeds vaker voor. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen

Bestellingen moeten grondig worden gecontroleerd aan de hand van de reeds verstrekte informatie. Wij kunnen daarom contact met u opnemen om extra veiligheidscontroles uit te voeren en wij vragen u om aan dergelijke controles mee te werken. Wij tolereren geen frauduleuze transacties en zullen deze melden bij de relevante autoriteiten.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kan de door u verstrekte informatie worden gedeeld met een geregistreerd kredietrapportagebureau, dat deze informatie kan bijhouden. Wij verzekeren u dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen. Er wordt geen kredietcontrole uitgevoerd, noch wordt uw kredietwaardigheid hierdoor beïnvloed. Alle door u verstrekte informatie zal strikt en met de grootst mogelijke veiligheid worden gebruikt in overeenstemming met de Britse Data Protection Act 1998.

6. NALEVING VAN WETTEN

De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale manier. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en richtlijnen met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U verbindt zich ertoe zich te onthouden van:

computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen en dergelijke via de website te uploaden of te verzenden die de normale werking van een computer zouden onderbreken, belemmeren of stopzetten;

via de website materiaal te uploaden of te verzenden dat laster, belediging of godslastering bevat

om te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website is opgeslagen of tot servers, computers of databases die met onze website zijn verbonden. Het is verboden onze website aan te vallen met een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen dergelijke overtredingen melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en met hen samenwerken door uw identiteit aan de autoriteiten bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt uw recht om deze website te gebruiken met onmiddellijke ingang.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een distributed denial of service attack, virus of ander technisch schadelijk materiaal dat behoort tot uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander materiaal als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal van de website of op een website die daaraan gekoppeld is.

7. LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Als service aan onze klanten kan deze website ook links bevatten naar andere websites of materialen die buiten onze controle vallen. Wij wijzen erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke websites of materialen en dat wij deze niet controleren of onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, de inhoud van dergelijke websites, of voor enige schade, verlies of inbreuk die kan worden opgelopen in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke advertenties, inhoud, producten, materialen of diensten op dergelijke externe websites of bronnen waarvan wordt beweerd dat ze afkomstig zijn.

8. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid. Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld (of op een andere manier indien geen e-mailadres is opgegeven). U heeft dan de keuze om te wachten tot het artikel weer beschikbaar is of om uw bestelling te annuleren.

Door u geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen, en wij hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons kunt ontvangen, niet betekent dat wij uw aanbod om goederen of diensten te kopen die op onze website worden geadverteerd, accepteren. Er komt een contract tussen u en ons tot stand wanneer wij (i) uw creditcard of PayPal-rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of beginnen met het leveren van de diensten (afhankelijk van wat later is) . Op dat moment sturen wij u een e-mail om te bevestigen dat het contract is gesloten ("verzendbevestiging"). Het contract heeft alleen betrekking op die goederen of diensten waarvan wij de verzending in de verzendbevestiging hebben bevestigd. Wij zijn niet verplicht andere goederen of diensten te leveren die deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van deze goederen of diensten in een aparte verzendbevestiging is bevestigd.

Wij nemen alle redelijke stappen om de details van uw bestelling en betaling veilig te behandelen, mits dit binnen onze invloedssfeer ligt. Tenzij er sprake is van nalatigheid van onze kant, zijn wij echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als een derde onbevoegd toegang krijgt tot gegevens die u hebt verstrekt tijdens de toegang tot of bestelling via onze website.

De producten die op de website worden verkocht zijn niet bedoeld voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en/of accounts te blokkeren indien wij van mening zijn dat er producten worden besteld die in strijd zijn met deze bepaling.

U bent verantwoordelijk voor de goederen met levering op het adres dat u op het moment van bestellen hebt opgegeven. Wij sluiten aansprakelijkheid uit indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven of indien u de goederen niet afhaalt op het door u opgegeven afleveradres.

9. HERROEPINGSRECHT

Indien u de goederen of diensten als consument (d.w.z. voor privégebruik in tegenstelling tot commercieel gebruik) heeft gekocht, heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten met ons gesloten overeenkomsten te herroepen ("herroepingstermijn").

Mocht u een overeenkomst binnen de herroepingstermijn beëindigen, lees dan onze algemene voorwaarden over het recht van retour.

10. PRIJS EN BETALING

Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het op dat moment geldende tarief en zijn correct op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (eventuele wijzigingen zijn echter niet van toepassing op bestellingen waarvoor wij u reeds een verzendbevestiging hebben gestuurd).

Betalingen kunnen worden verricht via elke gangbare krediet- of debetkaart, via uw PayPal-rekening of via onmiddellijke overmaking. Het te betalen bedrag zal van uw rekening worden afgeschreven voordat de goederen worden verzonden of de dienst wordt verleend.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs weergegeven op de checkout pagina onjuist is en wij dit vaststellen voordat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met artikel 9, zijn wij niet verplicht om u de goederen te verkopen tegen de weergegeven prijs. Wij streven altijd naar de juistheid van de prijzen van goederen op onze website. Af en toe kunnen er echter fouten optreden. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om uw bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert maar de goederen al betaald hebt (en als ze nog niet verzonden zijn), krijgt u de volledige aankoopprijs terugbetaald.

U bevestigt hierbij dat u de eigenaar bent van de gebruikte credit / debit card of PayPal-rekening of bankrekening. Alle credit / debit kaarten zijn onderworpen aan validatie controles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart om welke reden dan ook geen toestemming geeft voor betaling aan ons of weigert dit te doen, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige vertraging of het uitblijven van de levering.

KORTINGSCODES

Wij staan u toe kortingscodes alleen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen. Deze kunnen bepalingen bevatten met betrekking tot uw recht om ze te gebruiken of een maximale bestelwaarde bevatten. Gelieve u vertrouwd te maken met deze bepalingen voordat u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan deze bepalingen voldoen te weigeren of te annuleren, zelfs als het bedrag al van uw credit/debetkaart is afgeschreven. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen die van toepassing zijn op de kortingscodes en deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen voor de kortingscode van toepassing. Een uitgave van de bepalingen voor de kortingscode kan per e-mail of telefonisch worden aangevraagd bij onze klantenservice.

E-mailadres: [email protected]

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databankbeschermingsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de website worden verstrekt, bij ons of onze licentiegevers blijven.

U hebt het recht de inhoud van de website op te roepen en weer te geven op een computerscherm, de inhoud in elektronische vorm op schijf op te slaan (maar niet op servers of andere opslagapparaten die op een netwerk zijn aangesloten) of deze inhoud uit te voeren voor uw privé-, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle vermeldingen inzake auteursrecht en eigendomsrechten intact laat. U bent niet gemachtigd om het materiaal of de inhoud van de website op enige andere wijze te reproduceren, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

12. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEVERING VAN GOEDEREN

(a) Als wij deze Algemene Voorwaarden niet naleven, zijn wij, onder voorbehoud van artikel 14 (b), alleen aansprakelijk jegens u voor verliezen die u oploopt als gevolg van ons verzuim (ongeacht of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad [inclusief nalatigheid], schending van een wettelijke verplichting of andere) en die een voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijke niet-naleving.

(b) Onze aansprakelijkheid voor het volgende wordt op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt door de inhoud van deze algemene voorwaarden:

(i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

(ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken

(iii) schending van de verplichtingen onder artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982;

(iv) producten met gebreken krachtens de Consumer Protection Act 1987; of

(v) opzettelijke schendingen van deze voorwaarden die u het recht zouden geven om het contract te beëindigen; of

(vi) elke andere zaak die het voor ons onwettig zou maken om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website wordt aangeboden "zoals hij is" en is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Er worden geen verklaringen afgelegd of garanties gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U erkent dat wij niet kunnen instaan voor of verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of gegevensbescherming van de website of voor de informatie die u hebt verstrekt. U draagt het risico dat verbonden is aan het gebruik van het internet.

Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat het materiaal op de website foutloos, van goede reputatie en van goede kwaliteit is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie, of voor technische problemen bij het gebruik van de website. Indien wij ervan op de hoogte worden gesteld dat het materiaal op de website onjuist is, zullen wij trachten dit zo snel mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij elke aansprakelijkheid in verband met het volgende van de hand:

Onverenigbaarheid van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbinding;

technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen in de website

de ongeschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de website

en het onvermogen van de website om aan uw behoeften te voldoen.

U aanvaardt dat, voor zover wettelijk toegestaan, wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor incidentele of gevolgschade (beide termen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, puur economisch verlies, verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of om welke andere reden dan ook indirecte, concrete of strafrechtelijke schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van de website.

13. SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden om enige andere reden onwettig, nietig of onuitvoerbaar zouden zijn, blijft de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden onaangetast.

14. WAIVER

Elke verklaring van afstand onzerzijds mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van rechten als gevolg van eerdere of latere schendingen van bepalingen.

15. ONVERDEELDE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige basis voor overeenkomsten tussen u en ons.

16. REVIEWS

Wanneer u een recensie schrijft, geeft u ons een niet-exclusief, niet-belonend, permanent, onherroepelijk en volledig licentieerbaar recht om de recensie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen in alle media over de hele wereld, af te leiden, te distribueren en er wijzigingen in aan te brengen.

U geeft Premium Health Europe en de licentiehouders toestemming om uw naam, die u gebruikt heeft bij het schrijven van de recensie, te gebruiken in verband met de recensie indien dit noodzakelijk is.

U stemt in met uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en om u te verzetten tegen nadelige bewerking van dergelijke inhoud.

U stemt ermee in al het nodige te doen om de hierboven vermelde, aan Premium Health Europe toegekende rechten te verbeteren, met inbegrip van de overlegging van door Premium Health Europe gevraagde inzendingen en documenten.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inzendingen bezit of controleert op het moment dat deze worden gecreëerd en dat:

De inhoud en het materiaal correct zijn;

Het gebruik van de inhoud of het materiaal van uw kant niet in strijd is met de bestaande richtlijnen van Premium Health Europe en geen schade toebrengt aan een natuurlijke of rechtspersoon (met inbegrip van mogelijke laster). Indien Premium Health Europe op grond van bovenstaande garanties schadeclaims van derden ontvangt, stemt u ermee in schadevergoeding te betalen.

Winnaars van de reviewcampagne worden per e-mail op de hoogte gesteld.

17. BETALING PER FACTUUR EN FINANCIERING

In samenwerking met Klarna bieden wij u aankoop op rekening en koop op afbetaling als betalingsmogelijkheid aan. Houdt u er rekening mee dat Klarna factuur en Klarna koop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna factuur

Bij kopen op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor kopen op rekening vindt u hier. De online shop rekent bij aankoop op rekening met Klarna een vergoeding van 0 euro per bestelling.

Klarna aankoop op afbetaling

Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totaalbedrag (maar ten minste € 6,95).

Verklaring gegevensbescherming

Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, indien daartoe een gerechtvaardigd belang en aanleiding bestaat, gegevens uit met andere ondernemingen en bedrijfsrapporten. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in het gegevensbeschermingsreglement van Klarna.

18. AANBIEDINGEN

Pagina / Gekozen product / Korting

Korting is afgetrokken in de winkelwagen, met uitzondering van geschenken of andere extra gratis artikelen. De maximale korting en de procentuele waarde zijn afhankelijk van de gebruikte aanbieding

Gegradueerde korting

De korting wordt in mindering gebracht als aan de voorwaarden is voldaan. De maximale korting en het kortingspercentage zijn afhankelijk van de gebruikte aanbieding.

Dalende korting

Het kortingspercentage daalt periodiek over een bepaalde periode. De maximale korting en het kortingspercentage zijn afhankelijk van de gebruikte aanbieding.

Uitverkoopprijs

De korting wordt automatisch voor het product weergegeven op de productpagina. In sommige gevallen kan ook een kortingscode worden toegepast op de verkoopprijs. Dit is echter afhankelijk van de betreffende aanbieding.

Geschenken

Indien afgetrokken bij het afrekenen, zal de afgetrokken korting het bedrag zijn dat normaal betaald zou worden voor verzending. Voor verzending naar andere landen kunnen nog steeds extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

Multi-aankoop

De korting wordt automatisch toegepast op het goedkoopste product in de winkelwagen dat voldoet aan de eisen van de aanbieding.

Even geduld aub ...